Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo Osturňa

AKTUÁLNY OZNAM

04/2021 - Nové dokumenty v sekcii Pre podielnikov


Vitajte na stránkach UaKPS Osturňa


Vážení podielnici Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstva v Osturni (ďalej len UaKPS).

Naše UakPS sa v súčasnosti nachádza v najzložitejšej a najťažšej situácií od svojho vzniku v roku 1992. Prežíva hlbokú hospodársku a najmä morálnu krízu. Nevznikla z roka na rok, ale postupne sa prehlbovala už niekoľko rokov a v súčasnosti vyvrcholila.

Jednou z príčin tohto stavu je aj nízka objektívna informovanosť Vás, skutočných vlastníkov, o tom, čo sa v UaKPS urobilo, čo sa malo urobiť a čo sa robí. Niektoré dnešné skutočnosti potvrdzujú, že práca bývalých výborov a dozorných rad UaPS v tzv. "poloutajenom režime" nebola náhodná. Valné zhromaždenia UaKPS, ktoré by mali vyčerpávajúcim spôsobom poskytovať podrobné informácie o stave, hospodárení, výsledkoch a iných činnostiach jednak samotného UaKPS, ale aj výboru a dozornej rady, boli v minulosti často "neuznášania schopné" alebo boli cielene zmarené ako to bolo na poslednom VZ dňa 17.4.2016. Tým bola oficiálna informovanosť o stave a hospodárení UaKPS zdegradovaná na tzv. neoficiálne a nepotvrdené informácie, pod ktoré sa nikto zodpovedný nepodpísal a ktoré majú výpovednú hodnotu na úrovni "jedná páni povedala".

Preto sa súčasný výbor UaKPS rozhodol poskytovať Vám priebežne všetky dôležité a pravdivé informácie o dianí v UaKPS. Keďže zasielanie písomných informácií vzhľadom na veľký počet podielnikov (cca 650 aktívnych podielnikov a 157 neznámych) je zložité a nákladné, zvolili sme túto formu a otvorili samostatnú internetovú stránku.

Na nej Vás chceme zodpovedne, včas a pravdivo informovať o všetkom dôležitom, čo sa v našej UaKPS udialo, budeme tu predkladať oficiálne správy, aktuálne informácie i dôležité oznamy.

Na druhej strane od Vás, vážení podielnici, očakávame podnetné návrhy, Vaše stanoviska i kritické poznámky, ktoré nám vo výbore i celému nášmu UaKPS pomôžu prekonať súčasnú krízu, prispejú k stabilizácií i vyčisteniu UaKPS od škodlivých a neprospešných vplyvov.

S úctou a pozdravom


Ján Tužák                                                                                        Peter Mudrák

podpredseda výboru                                                                      člen výboru